top of page

NAŠE PROJEKTY

 

Celé České Čte Dětem

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem® je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení a utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Stačí 20 minut denně každý den.

Kampani Celé Česko čte dětem® byly uděleny záštity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva kultury ČR, Národní knihovny ČR a Dětského fondu OSN UNICEF. Zesnulý prezident Václav Havel měl od roku 2006 osobní záštitu nad kampaní Celé Česko čte dětem®.

www.celeceskoctedetem.cz

Roční putování v rámci   
environmentální výchovy

Každoroční putování nás provází nejen ročními obdobími, ale také vším, co se v přírodě cyklicky mění a opakuje. Zajímá nás např. cyklus ročních období, vody, životní cyklus rostlin a živočichů, ale také cyklus nejrůznějších výrobků a jejich možnost recyklace. Putování upozorní děti na rytmičnost, která je jedním ze znaků přírody. Každý měsíc otevřeme básničkou, která se vztahuje k aktuálnímu měsíci. Úkolem dětí je všímat si, co se v přírodě děje a mění a které věci se stále opakují.

Živá zahrada

V projektu Živá zahrada mají děti možnost na školní zahradě pozorovat změny v  přírodě díky různým stanovištím:

 • Broukoviště - hmyzí hotel 

 • Stezka bosých nohou

 • Bylinková zahrádka

 • Zákoutí s kameny a oblázky

 • Pozorovací dlaždice

 • Skleník

 • Úkázková políčka, druhy luk

 • Komposter

 • Pítko pro ptáčky, ptačí budka

 • Sud na vodu s plovákem pro hmyz atd.
   

Rozvojový program
MŠ Adventure School 


V období 1.9.2018 - 30. 8. 2020 byl realizován v naší mateřské škole projekt podpořený v rámci OP VVV  
s číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009509.

 

Projekt zahrada pro 

environmentální vzdělávání

Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životní prostředí.

Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR www.sfzp.cz

Za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR (výzva č.16/2017 NPŽP) jsme realizovali v létě v roce 2019 projekt na uzpůsobení stávající zahrady v areálu Adventure School.
V rámci realizace dojdo k instalaci 16 herních prvků, úpravě zahrady a hřišť na ploše 569 m2, terénním úpravám na ploše 86 m2.

Na základě výberového řízení byla hlavním dodavatelem vybrána firma Hřiště pod Květinou

z Písku IČ:280 88 085. Malá část projektu byla realizovaná ve spolupráci s rodiči školy.

5_vysledek.jpg

PROJEKTY NÁS BAVÍ

ikona_prijimacky.png

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

www.recyklohrani.cz

392_publikace-cela.png
MZP_logo_RGB_v2.jpg
SFZP_H_CMYK.jpg

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

EU.png
NPO.png

ŠABLONY III: Projekt MŠ a ZŠ Adventure school šablony III je spolufinancován Evropskou unií“ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019267 

Zkrácený název projektu: MŠ a ZŠ Adventure school šablony III 

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Číslo výzvy: 02_20_080 

Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP 

Název projektu CZ: MŠ a ZŠ Adventure school šablony III 

Datum zahájení: 1. 01. 2020 

Předpokládané datum ukončení: 30. 06. 2022 

Anotace projektu: 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně  profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora  extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků,  spolupráce s veřejností.

 

Cíl projektu: 

Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Kvalitní  podmínky pro inkluzívní vzdělávání. Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí  do vzdělávání. 

„Projekt MŠ a ZŠ Adventure school šablony III je spolufinancován Evropskou unií“ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

Vybrali jsme tyto šablony: 

• Projektový den ve výuce ZŠ 

• Školní psycholog ZŠ 

• Tandemová výuka na ZŠ 

• Využití ICT ve vzdělávání ZŠ 

• Chůva pro MŠ 

• Projektový den v MŠ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

bottom of page