top of page

NAŠE PROJEKTY

 

Celé České Čte Dětem

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem® je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení a utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Stačí 20 minut denně každý den.

Kampani Celé Česko čte dětem® byly uděleny záštity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva kultury ČR, Národní knihovny ČR a Dětského fondu OSN UNICEF. Zesnulý prezident Václav Havel měl od roku 2006 osobní záštitu nad kampaní Celé Česko čte dětem®.

www.celeceskoctedetem.cz

Roční putování v rámci   
environmentální výchovy

Každoroční putování nás provází nejen ročními obdobími, ale také vším, co se v přírodě cyklicky mění a opakuje. Zajímá nás např. cyklus ročních období, vody, životní cyklus rostlin a živočichů, ale také cyklus nejrůznějších výrobků a jejich možnost recyklace. Putování upozorní děti na rytmičnost, která je jedním ze znaků přírody. Každý měsíc otevřeme básničkou, která se vztahuje k aktuálnímu měsíci. Úkolem dětí je všímat si, co se v přírodě děje a mění a které věci se stále opakují.

Živá zahrada

V projektu Živá zahrada mají děti možnost na školní zahradě pozorovat změny v  přírodě díky různým stanovištím:

 • Broukoviště - hmyzí hotel 

 • Stezka bosých nohou

 • Bylinková zahrádka

 • Zákoutí s kameny a oblázky

 • Pozorovací dlaždice

 • Skleník

 • Úkázková políčka, druhy luk

 • Komposter

 • Pítko pro ptáčky, ptačí budka

 • Sud na vodu s plovákem pro hmyz atd.
   

Rozvojový program
MŠ Adventure School 


V období 1.9.2018 - 30. 8. 2020 byl realizován v naší mateřské škole projekt podpořený v rámci OP VVV  
s číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009509.

 

Projekt zahrada pro 

environmentální vzdělávání

Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životní prostředí.

Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR www.sfzp.cz

Za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR (výzva č.16/2017 NPŽP) jsme realizovali v létě v roce 2019 projekt na uzpůsobení stávající zahrady v areálu Adventure School.
V rámci realizace dojdo k instalaci 16 herních prvků, úpravě zahrady a hřišť na ploše 569 m2, terénním úpravám na ploše 86 m2.

Na základě výberového řízení byla hlavním dodavatelem vybrána firma Hřiště pod Květinou

z Písku IČ:280 88 085. Malá část projektu byla realizovaná ve spolupráci s rodiči školy.

5_vysledek.jpg

PROJEKTY NÁS BAVÍ

ikona_prijimacky.png

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

www.recyklohrani.cz

392_publikace-cela.png
MZP_logo_RGB_v2.jpg
SFZP_H_CMYK.jpg

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

EU.png
NPO.png

Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního Programu Jan Amos Komenský je spolufinancován Evropskou unií

Adventure School - mateřská škola a základní škola s.r.o. zahájila 1. září 2022 realizaci projektu ZŠ a MŠ Adventure school šablony OP JAK (CZ.02.02.XX/00/22_002/0001487).

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita Vzdělávání, cíl politiky Sociální Evropa, specifické cíle:
 

1) Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy
 

2) Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením

 

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:


1. školní asistent MŠ a ZŠ
2. vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ, ZŠ a ŠD
3. Inovativní vzdělávání v ŠD


NA PROJEKT BYLA POSKYTNUTA FINANČNÍ

PODPORA Z EVROPSKÉ UNIE

odkaz "ZDE"

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

bottom of page